Thai  Thai

OTOP เชียงคาน

OTOP เชียงคาน

   

     โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป (OTOP) เริ่มขึ้นในสมัยที่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ชาวบ้านในแต่ละตำบลสร้างอาชีพในการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่าย โดยสร้างสินค้าที่เป็นสินค้าประจำตำบลนั้นๆ

     ในขณะที่ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับ ประสบปัญหาต่าง ๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือ ปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจัดให้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ ซึ่งฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบ หมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการดำเนินงาน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลรวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ/ระดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่ประกอบการ
 

น้ำพริกสำเร็จรูป

598 ม.2 ต.นาอาน
อ.เมือง จ.เลย

ข้าวแตน

267 ม.3 ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

กระชายดำอูม่า

282 ม.10 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย

ข้าวเกรียบฟักทอง

363 ม.10 ต.กกดุ่
อ.เมือง จ.เลย

ผ้าบ้านก้างปลา

177 ม.9 ต.ชัยพฤกษ์
อ.เมือง จ.เลย

ผ้าฝ้ายทอมือ

57/2 ม.4 ต.เขาแก้ว
อ.เชียงคาน จ.เลย

ข้าวแตนสมุนไพร

9 ม.2 ต.ชมเจริญ
อ.ปากชม จ.เลย


กล้วยฉาบ

50 ม.5 ต.นาหอ
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

แจ่วดำน้ำฝักสะทอน

162 ม.1 ต.นาดี
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ผ้าทอมือลายผีตาโขน

75 ม.2 ต.ปากหมัน
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

กล่องข้าวเก็บความร้อน

7 ม.3 ต.ท่าลี่
อ.ท่าลี่ จ.เลย

ซอสพริกกระชายดำ

432 ม.5 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.วังสะพุง จ.เลย

ผ้าทอบ้านปากปวน

138 ม.8 ต.ปากปวน
อ.วังสะพุง จ.เลย

กระเป๋าไม้ไผ่สีรมควัน

50 ม.1 ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.วังสะพุง จ.เลย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

299 ม.3 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

78 ม.2 ต.ศรีสงคราม
อ.วังสะพุง จ.เลย

ผ้าลายมิติแห่งพลัง
(ลายเม็ดขนุน)

1 ม.9 ต.หนองคัน
อ.ภูหลวง จ.เลย

 

ชาใบหม่อน

111 ม.4 ต.ผาขาว
อ.ผาขาว จ.เลย

ผ้าไหมมัดหมี่

158 ม.8 ต.ผาอินทร์แปลง
กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย

ผ้ามัดหมี่ทอมือ

90 ม.6 ต.หนองหิน
กิ่งอ.หนองหิน จ.เลย

ครีมอาบน้ำวิถีไท

222 ม.1 ต.ตาดข่า
กิ่งอ.หนองหิน จ.เลย

ไวน์กระชายดำ

40 ม.12 ต.นาโป่ง
อ.เมือง จ.เลย

ไวน์กระชายดำ สุรากลั่น

55 ม.1 ต.สานตม
อ.ภูเรือ จ.เลย

น้ำแร่ธรรมชาติตราภูเรือ

346 ม.4 ต.หนองบัว
อ.ภูเรือ จ.เลย

น้ำนมสดพร้อมดื่ม

4 ม.13 ต.โคกขมิ้น
อ.วังสะพุง จ.เลย

ฮันนี่เบสท์

92/35 ม. ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย

ส้มโอ

138 ม.3 ต.เสี้ยว
อ.เมือง จ.เลย

ผ้าทอมือ, ผ้าชิด

37 ม.9 ต.น้ำสวย
อ.เมือง จ.เลย

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

50/14 ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย

ผ้าลายสายฝนและผ้ายก

48 ม.6 ต.นาแขม
อ.เมือง จ.เลย

ดอกไม้ ต้นไม้ประดับจากดินไทย

94/1 ม.7 ต.เมือง
อ.เมือง จ.เลย

สบู่สมุนไพร

45/15 ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย

ผ้าทอลายราชวัตร

43 ม.2 ต.ท่าสวรรค์
อ.นาด้วง จ.เลย

ผ้าลายสายฝนสอดดิ้น

24 ม.3 ต.นาด้วง
อ.นาด้วง จ.เลย

ผ้าชิด หมี่ขิด

137 ม.12 ต.นาด้วง
อ.นาด้วง จ.เลย

มะพร้าวแก้ว

ศุนย์สาธิตการตลาดบ้านน้อย ม.4 ต,เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย

มะพร้าวแก้ว

40/14 ม.4 ต.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าฝ้าย

31/1 ม.8 ต.เขาแก้ว
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าฝ้าย

23/7 ม.2 ต.จอมศรี
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าไหมมัดหมี่

18/1 ม.7 ต.ธาตุ
อ,เชียงคาน จ.เลย

ผ้าฝ้าย

29 ม.3 ต.จอมศรี
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าลายชิด ลายดอกแก้ว

71 ม.5 ต.นาซ่าว
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าฝ้ายหยาดน้ำฝน

112 ม.3 ต.เขาแก้ว
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าขาวม้า ผ้าถุง

22 ม.3 ต.บุฮม
อ.เชียงคาน จ.เลย

ผ้าฝ้ายทอมือลายน้ำไหล

153 ม.12 ต.เขาแก้ว
อ.เชียงคาน จ.เลย

ข้าวแตน

199 ม.3 ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 ไวน์กระชายดำ

208 ม.1 ต.โคกงาม
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ลูกประคบสมุนไพร

208 ม.1 ต.โคกงาม
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

ถั่วคั่วทรายพิชญ์สินี

47 ม.4 ต.นาพึง
อ.นาแห้ว จ.เลย

ที่มาข้อมูลจาก: http://www.loie.go.th ข้อมูลปี 2547

     

Thai
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com